Privacyverklaring

Algemeen over deze Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Toepassing van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van merken en handelsnamen van Heineken Nederland B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [33127977] en aan haar gelieerde dochtervennootschappen (verder: ‘HEINEKEN Nederland’). Hieronder vallen tevens persoonsgegevens die worden verwerkt via een webshop-/bedrijfsaccount. Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op door HEINEKEN verwerkte persoonsgegevens van bezoekers van ons pand in Leiden en van leveranciers, (horeca-)klanten of personen die deelnemen aan winacties van HEINEKEN Nederland. HEINEKEN Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens. 

Onder HEINEKEN Nederland vallen onder andere de volgende merken en handelsnamen:

 • Heineken®
 • Brand
 • Amstel
 • Affligem
 • Desperados
 • Apple Bandit
 • Strongbow
 • Holland Heineken House
 • Blade
 • Birra Moretti
 • Texels

Ook het merk Lagunitas valt onder deze Privacyverklaring voor zover HEINEKEN Nederland persoonsgegevens verwerkt onder dit merk. 

HEINEKEN Nederland maakt onderdeel uit van de HEINEKEN-groep (HEINEKEN N.V.) Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen ondernemingen van de HEINEKEN-groep, zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt HEINEKEN?

Voor bepaalde (delen van) Websites en Apps, wanneer wij producten of diensten aanbieden of afnemen of wanneer je ons pand bezoekt, is het nodig dat HEINEKEN Nederland persoonsgegevens verwerkt. HEINEKEN Nederland verwerkt persoonsgegevens van:

 • Gebruikers van Websites en Apps of deelnemers aan winacties:
  • Persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum;
  • Interactiegegevens, zoals IP-adres, MAC-adres (waar mogelijk anoniem), surf- en klikgedrag op de Websites en Apps, locatiegegevens, cookie identifiers (kijk voor meer informatie in ons Cookiebeleid) en gegevens (naam, emailadres, telefoonnummer en de vraag of klacht die je hebt ingediend) die je achterlaat op onze Websites als je contact opneemt met Consumer Contact & Care of Customer Care. 
 • Consumenten en horecaondernemers die producten en diensten afnemen via een HEINEKEN Nederland webshop:
  • Contact- en betalingsgegevens, zoals login gegevens (gebruikersnaam), naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, klantnummer en bankrekeningnummer. 
 • Bezoekers van ons pand in Leiden:
  • Naam, bedrijf, telefoonnummer, en videobeelden (cameratoezicht toegang kantoor).
 • Leveranciers van HEINEKEN Nederland: 
  • Contact- en betaalgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bedrijf en functie en videobeelden (cameratoezicht ingeval ons kantoor of terrein wordt bezocht).
 • Bezoekers van evenementen van HEINEKEN Nederland (consumenten of zakenrelaties die toegangskaarten voor HEINEKEN-evenementen afnemen)
  • Contact- en betaalgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

HEINEKEN Nederland verkrijgt deze persoonsgegevens met name van jou, omdat jij deze aan HEINEKEN Nederland hebt verstrekt. Soms ontvangt HEINEKEN Nederland je gegevens van derden, zoals HEINEKEN-groepsmaatschappijen. Zonder deze persoonsgegevens kan HEINEKEN Nederland (o.a.) geen overeenkomst met je sluiten of uitvoeren en/of niet reageren op je bericht. Als je bepaalde cookies niet accepteert of uitzet, kan het zijn dat delen of functionaliteiten van onze Website of Apps niet toegankelijk zijn.

Op welke grondslag verwerkt HEINEKEN Nederland persoonsgegevens en met welk doel? 

HEINEKEN Nederland verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Voor zover dit nodig is om een overeenkomst met de betrokkene aan te gaan of uit te voeren. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan het afhandelen van aankopen van consumenten (het versturen van je product of je e-ticket en bijbehorende updates voor onze evenementen)  in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten. 
 • Om op haar rustende wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld fiscale verplichtingen en het verbod alcohol te verkopen aan minderjarigen, na te leven. Daarom vragen we je bij je bezoek aan onze Websites om je geboortedatum in te vullen.
 • Ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij maken wij altijd de afweging of ons gerechtvaardigd belang boven jouw privacybelang gaat. Dit is bijvoorbeeld het geval voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met betrokkenen en het beantwoorden van vragen die betrokkenen hebben gesteld via onze Consumer Contact & Care of Customer Care. Het gerechtvaardigd belang gebruikt HEINEKEN Nederland ook voor het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, en profileringsdoeleinden. Hieronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen HEINEKEN Nederland om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites en Apps, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen. 
 • Op basis van jouw toestemming verwerkt HEINEKEN Nederland persoonsgegevens voor geaggregeerde analytische en operationele doeleinden en voor marketingdoeleinden, zoals direct marketing, het creëren van consumentendoelgroepen of look-a-like-doelgroepen en het uitbreiden van bestaande klantprofielen kunnen persoonsgegevens worden gedeeld tussen entiteiten behorende tot de HEINEKEN-groep, het verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Websites en Apps en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.
 • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden, dus om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

Aan wie verstrekt HEINEKEN Nederland persoonsgegevens?

HEINEKEN Nederland verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de AVG of andere geldende privacywetgeving. HEINEKEN Nederland verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan andere ondernemingen binnen de HEINEKEN-groep. Soms zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan de politie, Belastingdienst, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van HEINEKEN Nederland. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die HEINEKEN Nederland helpen bij de uitvoering van diensten voor jou, de levering van producten aan jou of om onze Websites en Apps te onderhouden, zoals:

 • HEINEKEN-groepsmaatschappijen vanwege gedeelde IT systemen;
 • IT-dienstverleners;
 • betaaldienstverleners;
 • deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren of ons te voorzien van juridisch advies;
 • handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;
 • een HEINEKEN-groepsmaatschappij of een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een eventuele faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure).

Deze partijen kunnen zich bevinden in Nederland, andere landen in de Europese Economische Ruimte (‘EER’) of elders in de wereld. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden opgeslagen, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen. 

Wanneer gegevens vanuit de EER naar een ander land in de wereld wordt verstuurd, spannen wij ons ervoor in dat deze internationale gegevensoverdracht geen negatieve invloed heeft op het niveau van bescherming van de persoonsgegevens door extra passende contractuele, technische en organisatorische maatregelen te nemen. In andere gevallen zullen wij u informeren over een mogelijk minder hoog niveau van bescherming van uw gegevens. Indien nodig vragen wij voor de doorgifte nog specifiek uw toestemming. Toch kan het zijn dat buitenlandse autoriteiten toegang eisen tot uw gegevens of dat u zich dan niet gemakkelijk kan wenden tot een rechter. Toestemming kan u elk moment weer intrekken. Uw voorkeur wordt dan gelijk aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de reeds plaatsgevonden verwerkingen.

Hoe lang bewaart HEINEKEN Nederland persoonsgegevens?

HEINEKEN Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Wij geven een aantal voorbeelden. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard. Als je account op een van onze Websites en Apps gedurende twee jaar inactief is, wordt je account verwijderd. In veel gevallen is het ook mogelijk om je gehele account zelf te verwijderen. Consumer Contact & Care of Customer Care bewaart gegevens tot een jaar na de datum dat de vraag of klacht is opgelost of het verzoek is gesloten. Gegevens van bezoekers worden voor een beperkte periode na het bezoek bewaard en wanneer onze klantrelatie met jouw bedrijf eindigt, verwijderen wij de persoonsgegevens in beginsel na twee jaar na het einde van onze klantrelatie.

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. HEINEKEN Nederland heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of app 100% veiligheid gegarandeerd worden. HEINEKEN Nederland kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten HEINEKEN Nederlands directe controle ligt (dat wil zeggen: ondanks dat passende maatregelen zijn getroffen). 
Daarnaast is HEINEKEN Nederland, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan HEINEKEN Nederland, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

Cookies

Een deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website of App in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Wanneer dat nodig is, word je gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. 
Meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken vind je in ons separate Cookiebeleid.

Links naar andere websites en social media

Onze Websites en Apps kunnen links bevatten naar andere websites en apps. Je kunt er ook voor kiezen informatie van onze Websites te delen via social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Dit betekent dat de informatie die je deelt, met naam en voorkeuren, zichtbaar zal zijn voor bezoekers van jouw persoonlijke pagina’s (profielen). HEINEKEN Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites, apps of social media kanalen. Deze websites en apps vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacy- en cookieverklaringen op die websites en apps en van de social media partijen, die van toepassing zijn op deze verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derde partijen, zorgvuldig te lezen. 

Privacy van kinderen

De Websites en Apps zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de 18 jaar (“Kinderen”). Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van Kinderen. HEINEKEN Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verwerking van persoonsgegevens van Kinderen zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd. Indien wij erachter komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens hebt dat je kind zonder toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kan je contact opnemen via onze contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. 

Jouw privacyrechten

Je kunt een overzicht van en informatie over de door HEINEKEN Nederland verwerkte persoonsgegevens opvragen en inzien. Je kunt ook een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die HEINEKEN Nederland van jou verwerkt. HEINEKEN Nederland zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten. De persoonsgegevens ontvang je in beginsel in digitale vorm. In bepaalde gevallen zullen we op jouw verzoek de persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is. 

Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door HEINEKEN Nederland. In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken. Je kunt echter wel altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing en/of profileringsdoeleinden. 

Je kunt gegeven toestemming (voor bijvoorbeeld het plaatsen van bepaalde cookies) altijd weer intrekken. HEINEKEN Nederland zal je persoonsgegevens niet langer gebruiken voor deze doeleinden. Dit heeft echter geen effect op eerder gedane verwerkingen van je persoonsgegevens door HEINEKEN Nederland.

Hoe je jouw verzoek kan indienen, kun je onder hieronder terugvinden. HEINEKEN Nederland vraagt je om je verzoek te motiveren. HEINEKEN Nederland zal zo spoedig mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen een maand. In principe zal HEINEKEN Nederland aan je verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Houd er rekening mee dat HEINEKEN Nederland jou kan verzoeken je verzoek opnieuw te doen, aan te vullen of je te identificeren om je privacyverzoek te kunnen behandelen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt. 

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij met je verzoek zijn omgegaan of anderszins over de verwerking van je persoonsgegevens door HEINEKEN Nederland, dan kan je ook een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer hierover kan je vinden via deze link.

Contact met HEINEKEN Nederland

Privacyverzoeken
Hierboven kun je lezen welke privacyrechten je kunt uitoefenen. Je kunt je verzoek in dit verband richten aan HEINEKEN Nederland via het contactformulier op de website (klik hier). Geef duidelijk in het bericht aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat. Houd er rekening mee dat HEINEKEN Nederland je identiteit dient vast te stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd.

Voor overige vragen of verzoeken kun je ook telefonisch, via de website of per post contact opnemen met HEINEKEN Nederland Consumentenservice of als zakelijke klant of leverancier met HEINEKEN Nederland Consumer Contact & Care. 

Telefonische klantenservice
De Consumentenservice is op werkdagen (ma-vr) van 09.00u tot 17.00u bereikbaar via telefoonnummer 0800-0227789.

Online contactformulier
Op onze website kun je gebruik maken van het contactformulier.

Postadres
Post kan worden gericht aan:
Heineken Nederland B.V.
Antwoordnummer 19090
2300 VD Zoeterwoude
(geen postzegel nodig)

Wijziging van deze Privacyverklaring

HEINEKEN Nederland kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. HEINEKEN Nederland raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Bij wijzigingen van deze Privacyverklaring, die grote impact op jou hebben, zullen we je informeren over deze wijzigingen.